Till Justitiedepartementet

f6f7fb36

DLS -detektiver, livvakter, juridik i Malmö, skickade till regeringen begäran om att snarast möjligt och snabb avveckla Sveriges Advokatsamfund. Justitiedepartementet vet att Sveriges Advokatsamfund, är en kartel som inte uppfyller någon funktion i samhället och att bakom den organisation ligger olika brott. Sveriges  Advokatsamfundets döljer Advokaternas grova arbetsmisskötesel samt stora ekonomiska brott och övriga brott, etc. Människor i samhället luras med titel ”advokat”.

Advokatsamfundets verksamhet inte uppfyller den funktion som är skrivet i deras stadgar och samhället saknar insyn att den har totalt urholkats. Advokatsamfund har skapat en kartell med heliga kor som bara mjölkar samhället och inte ger mjölk till behövande. De flesta advokater tror att de står utanför lagen. Advokatsamfund trots kännedom om deras brottslig verksamhet, döljer allt och skyddar sina medlemmar, (advokater) även när de har yrkesdefekter och många lider av narcissistsk personlighetsstörning. Läs nedan fakta:

C:a 90 % av både manliga och kvinnliga advokater saknar biologiska möjligheter, egenskaper, förutsättningar samt predispositionen, för att vara lämpliga till advokat yrke. Detta syns i kundens anmälningar till Advokatsamfundet om deras arbete samt inställningen och ansvar för sina klienter.

C:a 90 % av både manliga och kvinnliga advokater, har i olika grader alkoholproblem eller narkotikaproblem eller annan missbruk samt de har grovt spelberoende i olika former, etc. Detta uppsåtligen döljes och undanhålls för hela samhället.

C:a 50 % av både manliga och kvinnliga advokater, både utnyttjar och trakasserar samt utnyttjar sina klienter sexuellt, mm. En del av klienter även används som brottsyndikat för att undanhållna avslöjande av egna insiders affärer.        

C:a 95 % av både manliga och kvinnliga advokater, lämnar osanna och överdrivna samt ospecificerade räkningar till Rättshjälpen för att mjölka samhället. Ingen kontrollerar detta.

C:a 95 % av både manliga och kvinnliga advokater, undanhåller sina inkomster från beskattningen genom falska fakturor samt fejkar olika utgifter.

Advokatsamfundet mot betalningen tilldelar till jurister en advokat titel, som i själva verket vilseleder människor i samhället. Den advokattiteln inte avspeglar större juridiks kunskap, än har vanliga jurister.

Yrkesskicklighet styrs av de biologiska möjligheter, egenskaper, förutsättningar samt predispositionen och inte av titel eller diplom. Varje människa är född som en färdig skapat produkt som har olika begränsningar och lämpligheten till olika yrke. Det vad var och en vill bli, inte betyder att den människan kan och är lämplig till yrke. Diplom är papper och inte kunskap. Vad gör Advokatsamfund med alla de anmälningar som missnöjda och besvikna klienter gör mot advokater? Justitiedepartementet är samhällets huvud. Fungerar inte huvudet, så inte fungerar kroppen dvs. samhället. Justitiedepartementet ansvarar för allt som händer i Svensk samhället, från alla former av smugglingen, alla brott, förskingringar av pengar, etc. till myndigheters funktion, maktmissbruk, arbetslösheten.

Om Justitiedepartementet tror och anser att jag smutskastar Advokatsamfundet och advokater, så detta är helt fel. Sanningen skall mottas som lära och inte som kritik. Var vänlig och lämna uppdrag till Riksskatteverket, för att de skall granska hos Rätthjälpsmyndigheten, (5-år bakåt) alla de höga fakturorna och därefter förplikta Skatteverket att göra en skattekontroll hos respektive faktura utställare, så sanningen kommer fram. Miljontals kronor undanhålls från beskattningen.

Det är lätt att hyckla och kalla oskyldiga människor för brottslingar. Alla hycklare till 99.9 %, gör uppsåtligen osanna anklagelser, för att dölja eget brottsligt verksamhet. Senaste fall Thomas Quick, där han dömdes för 8-mord, trots att han var oskyldig. Detta är den bästa exempel på brister och yrkesansvar hos olika advokater, befattningshavare, etc. där människans liv krossas och görs slöseri med skattebetalarnas pengar. Ytterligare exempel är alla de fall c:a 3.000 st. feldömda i skattemål. Klart, rättvisa inte fungerar. Detta är bästa exempel på Hyckleri och grovt Makmissbruk.

Vad är Rättvisa ? Rättvisa i vanlig och formell mening innebär att alla lika fall skall behandlas lika enligt opartiska, rationella samt objektiva kriterier och regler. Olika fall skall analogt behandlas olika. Om detta är de flesta eniga. Oenighet uppstår kring frågan huruvida reglerna i sig är rättvisa i en vidare, innehållslig mening och om de som utövar makten är lämpliga till den befattning som de fick.

Vad är Opartiskheten? Opartiksheten är grunden för: vår trovärdighet, rättvisa, ojävigheten, objektiviteten, vara neutral i alla ärende och tvister. Kravet på opartiskhet gäller för alla i vardagslivet, samarbete, samlevnad och även för alla Myndigheter, Rättsväsen, Statliga Förvaltningar, som medverkar i samhälls funktion. Justitiedepartementet skall övervaka Rättsvisa och Opartiskheten samt vid behov göra direktiver och snabba förändringar i samhället MEN Justitiedepartementet skall också avskeda alla de som missköter och är är lämpliga till beviljat befattning i samhället. 

Justitiedepartementet skall omgående ändra regler,  för att ALLA jurister skall ha rätt att erhålla betalningen för sitt arbete från Rättshjälpsmyndigheten och inte bara alla de med konstgjord ”advokat”- titel. Extrema ord och extrema exemplar ofta  används, för att människor skall bättre uppfatta budskapet, som ex. ” En Åsna också kan kalla sig en liten Häst om den får köpa en legitimation med titel ”liten häst”

Jag har för längre sen skrivit att i svenska fängelser sitter c:a 50 % oskyldiga dömda människor, på grund av att advokater missköte sitt arbete och de bara tänker på faktura till Rätthjälpsmyndigheten.

Vad är Maktmissbruk? Maktmissbruk, är en beteckning på användandet av sin ställning eller makt för sin egen eller för egna gruppens fördelar. Makt är ett sociologiskt, teologiskt, organisationsteoriskt och filosofiskt begrepp som beskriver möjligheten, att efter egen vilja fatta vridna beslut som verkställs utan att tänka på Rättvisa, och på människors liv  samt konsekvenser kring familjer, bekantar, vänner, etc.. Missbruk av kan förekomma var som helst i samhället, där makt utövas.

Enligt artikel 263 i föredraget om Europeiska Unionens funktionsrätt kan Europeiska Uninens Domstol pröva lagenligheten och lagstiftningsakter, bland annat sådana , där maktmissbruk kan misstänkas eller har anmälts av en medlemstat eller Europaparlamentet.  

I Sverige fel eller försummelse vid maktmissbruk eller vid myndighetsutövning kan leda till att myndigheten tvingas betala en skdaestånd. Den tjänsteman som utövar myndighetsutövning och som har med uppsåt eller oaktsamhet missköt sina uppgifter , dömas till ansvar för tjänstefel.

1§. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften , skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse u högst två år. Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och anses som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel, lägst sex månader och högst sex år. Här också tas hänsyn till partilegitimation. 

 Mina frågor är:  

1.Vad gör Justitieministern med hela Justitiedepartementet, Justitiekanslern, Riksåklagare, etc. att i Svensk samhället tillåts Maktmissbruk, Orättvisor, Korruption, Hyckleri. etc.?

2.När första åtalet för Maktmissbruk kommer till Rättslig behandling? 

3.Vad gör Regeringen att Justitiedepartement undanhåller, alla grova felaktigheter i samhället och missköter sina åtagande? 

Sanningens ögonblick.

Under arbetstiden eller utbildningstiden eller semesterperioden c:a 75 % av människor skaffar sig dolda sexförhållande som undanhålls för sin samlevnadspartner. Ofta detta framkallar Hormon rubbningar som påverkar: familjeliv inkl. sexliv, orsakar förändringar i samlevnad och umgänget och samarbete och arbetsprestation på företaget eller förvaltning, då individen förvandlas till en onaturlig varelse, besserwisser. Av de 75 % dolda förhållanden c:a 40 % får uppleva livets överraskningar , genom  graviditetsproblem som alltid orsakar konflikter i samlevnads och samarbete, skilsmässor, separationer, ekonomisk krasch, företagskonkurser, sjukskrivningar, falska anklagelser, hämnd, osämja med omgivningen, våld, olaga hot, etc.

C:a 35 % av de gravida kvinnor inte vet exakt vem som är barnets pappa.

C:a 50 % får olika former av könssjukdomar, där c:a 30 % av dem får HIV smitta som efter 4-6 år omvandlas till AIDS.

Hemliga sexpartners ökar nätdejtande, då hormon rubbningar styr tänkande och ansvar där utgången är: fysisk och psykisk otrohet, löfte svek, dåligt ekonomi, lurendrejeri, snyltande, företag och försäkringsbedrägeri, insideraffärer, etc.

Idag c:a 80 % av människor söker sig till internet för sökande efter sexäventyr. Från början alla betraktar detta som en LEK och en ROLIG upplevelse, men inom kort ALLT omvandlas det till gråvardag med manipulationer med olika tragedi.

Kvinnor i FÖRSTA hand söker efter rika män och i ANDRA hand söker efter manligt universalverktyg som inte svimmar efter första utlösningen, för att undvika behov att göra en konstgjord andning, för att återuppleva funktion.

Män först söker efter sexäventyr för att uppleva sina sjukliga sexdrömmar, samtidigt de vill undvika ägandeanspråk och ekonomiska kostnader, men till slut blir de loser. Alla män (gifta, ogifta,etc.) betalar för sextjänster men ingen som tänker i vilken form görs betalningen samt tiden när betalningen skall göras.

I dagens samhälle 80 % av människor lever dubbel och komplicerad liv. De sitter på olika befattningar och av rädsla för sanningen, HYCKLAR de eller de spelar GUDS barn. Ofta, de är oroliga för avslöjande om deras dolda sexäventyr, insiders affärer och falskhetssynder. ALLA vill dölja sig bakom ordet: citat” Litar du inte på mig”. DLS ordspråk säger: Sanningen gör ont - Ärligheten sårar – Hyckleri framkallar lögner och beroende. C:a 90 % av alla äktenskap eller  förhållande, är inte byggda på SANNINGEN, bara på HYCKLERI.

Har du misstankar, så fatta beslut och anlita DLS tjänster för granskning och kontroller av din samlevnadspartner. I längden blir det billigast och hälsosamt.

Vi arbetar konfidentiellt och garanterar alla 100 % sekretess.

Läs noga, Tänk noga, därefter anlita DLS. Du får gärna skriva kritik till oss och vi svarar dig. Vi motta kritik som lära. Ärligheten är en vilja att öppet tala sanningen.

vanliga-fragorDLS-detektiver, livvakter, juridik i Malmö, arbetar inte bara i Sverige. Vi arbetar inom hela EU och övriga Världen. DLS vill ge till alla människor svar på en del nedan frågor som fel tolkas i samhället. VAD BETYDER ORDET  SJÄLVLÄRDA? Det betyder att ALLA  människor SKALL LÄRA SIG SJÄLVA. Ingen annan kan lära en människa kunmskap. Ofta ordet självlärda...Läs Mer
ekonomisk-lurendrejeri Politiker och olika Politiska Partier, gör sig skyldiga till att i Sverige utförs olika ekonomiska lurendrejerier gentemot landets medborgare och företag. Svenska  Politiker sover och saknar intresse att männsikor inte skall utnyttja de 2-största företag i Sverige,  kända över hela Världen som heter: Socialen och...Läs Mer
till-justitiedepartementet DLS -detektiver, livvakter, juridik i Malmö, skickade till regeringen begäran om att snarast möjligt och snabb avveckla Sveriges Advokatsamfund. Justitiedepartementet vet att Sveriges Advokatsamfund, är en kartel som inte uppfyller någon funktion i samhället och att bakom den organisation ligger olika brott. Sveriges  Advokatsamfundets döljer Advokaternas grova...Läs Mer